China 00add614551367dea33fbadd62d8f4d771d5a7014362c61b914d75a0d0a9fe9a CHINA

Corporate Headquarters (China)
Huanqiushiye Trading (Shenzhen) Co. Ltd
RM5-10, 7/F
Material Holding Building
Liyuan Road, Luohu District
518001 Shenzhen
China
P +86-0755-22306397
info@globalviews-china.com

Corporate Headquarters (Hong Kong)
Hanmei International Trading Co. Ltd.
Unit 1204-5, 12/F O.T.B. Building
160 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
P +86-0755-22306397
info@globalviews-china.com

Distribution Center
Huanqiushiye Trading (Shenzhen) Co. Ltd
3/F No. 13 Jiaxia Community
Zaohekeng Industrial Estate
Nawan Street, Longgang District
300300 Shenzhen, China
P +86-0755-22306397
info@globalviews-china.com

Areas Covered: China Only